Formuláře a dokumenty.

Obecná pravidla pro poskytování dotací.

Základní dokumenty:

Obecná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova.

h

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova od 1.1.2024

Přílohy k žádostem:

V případě potřeby využijte vzor přílohy a přiložte k žádosti.

Základní formuláře:

Webové formuláře žádosti o dotaci a vyúčtování poskytnuté dotace.

POKYN K PODÁNÍ: Žádosti a vyúčtování podávejte výhradně elektronicky pomocí možností předepsaného interaktivního formuláře. Neodesílejte vygenerované PDF datovými zprávami. S daty se dále pracuje a holé PDF je nepoužitelné !!!

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují po dobu 5 let ode dne ve veřejnoprávní smlouvě uvedeném termínu pro předložení vyúčtování dotace nebo ode dne, kdy žádost byla vyřazena z hodnocení, či žádosti nebylo vyhověno. Žádosti včetně příloh se žadatelům nevracejí.

Hlášení změn v průběhu realizace projektu:

 • Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
 • Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
 • Změna čísla bankovního účtu – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
 • Změna v plátcovství DPH – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
 • Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu akcí, změna rozpočtu akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny před termínem realizace projektu/akce, popřípadě ihned jakmile je to možné).
 • Personální změny – do formuláře popište, o jakou změnu se jedná a doložte aktuální personální zajištění projektu vč. úvazku a data zahájení popř. ukončení pracovního poměru (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů od data uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

Mimořádné žádosti (při pochybení)

Nepovedlo se něco? Bylo Vám vyměřeno vrácení dotace za porušení čerpání dotace či podmínek smlouvy?
NA PROMINUTÍ DOTACE NENÍ PRÁVNÍ NÁROK.

Vzory smluv o poskytnutí dotací:

Vzorové smlouvy schválené orgány města.

  Magistrát města Chomutova.

  Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku:

  Šárka Švehlová
  474 637 150
  s.svehlova@chomutov.cz

  (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zbrovské ulici).